"Хромтау" аудандық қоғамдық-саяси газет

Газет туралы

admin_hromtau

«Хромтау» аудандық қоғамдық-саяси газет.

Газет 1935 жылдың 6 сәуірінен шығып келеді.

Меншік иесі «Хромтау» газеті редакциясы» ЖШС.

Директор-редактор: Қуандық РЕЙМОВ.


Газет Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігінің байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде 2014 жылдың 22 желтоқсанында тіркеліп №15026-Г куәлігі берілген.
Газет жарияланымдарындағы автор пікірі редакцияның түпкілікті көзқарасы болып танылмайды. Редакцияға түскен қолжазбалар қайтарылмайды. Кей суреттер интернеттен алынады.
Жарнама мен хабарландырулардың мәтініне жарнама беруші жауапты.

«Хабар-Сервис» баспаханасында басылады. Ақтөбе қаласы, Смағұлов көшесі, 9 «К». Басылу сапасы жөнінде 40-04-00 телефонына хабарласуға болады.

Газет аптасына бір рет шығады. Таралымы 1150 дана. Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65520.